CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór wniosków do konkursu w programie START na roczne stypendia dla wybitnych młodych naukowców na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

 Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą.

Adresatami konkursu są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1991 lub później).

Wnioski w konkursie START 2022 można składać od 24 września do 22 listopada br. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie programu.

Regulamin programu START.

Instrukcja przygotowania wniosku.