CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi programy wymiany dla kadry profesorów, doktorów i studentów. Oferta NAWA dedykowna naukowcom obejmuje:

- Polskie Powroty

Celem Programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Nabór wniosków prowadzony jest do 23 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty.

- Program im. Bekkera

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.

Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera.

- Program im. Iwanowskiej

Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej.

- Program im. Ulama

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama.

- Program im. Walczaka

Program im. prof. Walczaka to wspólna inicjatywa NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia skierowana do naukowców z obszaru kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych. Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 Nabór wniosków do programu prowadzony jest do 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi również wymianę bilateralną naukowców, której celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

W 2019 roku wymiana bilateralna prowadzona była z Ukrainą, Indiami, Czechami, Francją, Niemcami, Belgią oraz Chińską Republiką Ludową.