CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła drugą edycję programu Polskie Powroty 2019. Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

 1. Cel programu

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych swojej dyscyplinie naukowej.

2. Kto może zostać powracającym naukowcem?

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie;

- uzyskała stopień naukowy doktora przed 31 stycznia 2016 r.;

- w okresie od 31 stycznia 2017 r. do momentu złożenia wniosku nie mieszkała i nie pracowała w Polsce;

- w czasie pobytu za granicą pracowała naukowo przez co najmniej 2 lata w: uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski;

- może wykazać się osiągnięciami naukowymi (publikacje, monografie, materiały konferencyjne – szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie programu). 

 3. Kto może złożyć wniosek w programie?

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu Polskie Powroty 2019 mogą występować uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe planujące zatrudnić powracających naukowców.

 4. Jakie koszty finansuje NAWA?

NAWA zapewni finansowanie projektów realizowanych przez okres od 36 do 48 miesięcy, w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 270 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia powracającego naukowca:

  • 250 000 zł - 350 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat doświadczonego naukowca;
  • 180 000 zł - 240 000  zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat naukowca niespełniającego wymogów dotyczących doświadczonego naukowca;

- wynagrodzeń członków grupy projektowej w maksymalnej łącznej wysokości 200 000 zł rocznie (kwoty dotyczące wynagrodzeń są kwotami uwzględniającymi koszty pracodawcy);

- kosztów przesiedlenia powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w maksymalnej wysokości 20 000 zł brutto;

- kosztów adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej w maksymalnej wysokości 50 000 zł brutto.

Nabór wniosków w ramach programu Polskie Powroty 2019 będzie trwał od 31 stycznia do 7 maja 2019 roku, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie