CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

GRIEG oraz IdeaLab to konkursy finansowane w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania” z alokacją ponad 129 mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na wspieranie badań podstawowych, między innymi w ramach konkursów GRIEG oraz IdeaLab.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation (SNSF).

ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do realizacji badań. Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla:

- doktorantów do składania wniosków o przyznanie Stypendium doktoranckiego Marszałka Województwa Opolskiego. Stypendium   może być przyznane uczestniczkom/uczestnikom drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów doktoranckich, podejmujących studia na Politechnice Opolskiej bądź Uniwersytecie Opolskim;

- studentów do składania wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego. O stypendium – jak co roku – mogą ubiegać się studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza naszym województwem, ale mające zameldowanie na terenie Województwa Opolskiego.

Urząd Marszałkowski zaprasza również do składania wniosków o przyznanie Nagrody  Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis  za najważniejszą pracę naukową oraz Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Do niedzieli 16 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do 19. edycji Nagród Naukowych POLITYKI. Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, którzy mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą. 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w programie Stypendium im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych niemieckich uczonych, którzy palnują pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Ministerstwo Nauki i Szkonictwa Wyższego ogłosiło nabór do III edycji Doktoratów Wdrożeniowych.

I. Cel i przedmiot programu:

Celem programu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów - naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma. Program składa sie z dwóch modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” - w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mi'eć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;

PKN ORLEN ogłosił konkurs, dla pracowników jednostek naukowych działajacych na terenie Polski, na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.".  Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie.

Od 2 maja do 31 maja 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowe nabory w ramach programów  wymiany bilateralnej naukowców. Celem uruchomionych konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Obecnie nabory prowadzone są we współpracy z następującymi krajami:

z Republiką Czeską – termin na składanie wniosków upływa 18 czerwca 2019 r.

z Republika Federalna Niemiec – termin na składanie wniosków upływa 28 czerwca 2019 r.

z Republiką Francuską – termin na składanie wniosków upływa 3 lipca 2019 r.                                                                                                        

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna lub w zakładce Współpraca z zagranicą.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z A*STAR w Singapurze zaprasza do aplikowania o stypendia doktoranckie. A*STAR zapewnia fundusze umożliwiające młodym aspirującym naukowcom rozwijanie ich naukowych pasji oraz przygotowanie do satysfakcjonującej kariery w dziedzinie badań i rozwoju.

Już w maju przedstawiciele A*STAR odwiedzą Warszawę oraz Kraków. W imieniu singapurskiej agencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania w dniach 18 oraz 19 maja, w trakcie których będzie można dowiedzieć się więcej na temat Singapore International Graduate Award (SINGA) i Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) oraz możliwości zawodowych w A*STAR.

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

Do Konkursu należy zgłaszać prace związane z zakresem działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej;
  • elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka;
  • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Ponadto przyjmowane są prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających wszystkie dziedziny wymienione powyżej.

Uprawnieni wnioskodawcy:

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Cel programu:

Wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

W dniach 1 marca - 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Każda osoba uprawniona do głosowania może:

- sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;

- zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);

- wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);

- złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

System wyborczy: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home.

 

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się przewodnik po systemie ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajduje się w nim szczegółowy opis kryteriów oceny, zasady przydzielania punktacji za publikacje, a także wzory pozwalające obliczyć sloty, czyli jednostkowy udział autora w publikacji.

Na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl pojawiło się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019r.

W wyniku reformy system oceny działalności naukowej został gruntownie zmieniony na korzyść naukowców. Trzy zmiany są jednak najbardziej kluczowe. Pierwsza z nich to ocena działalności naukowej w ramach dyscyplin (a nie wydziałów). Dzięki temu dokonania językoznawców będą porównywane tylko z dokonaniami innych językoznawców, a nie – np. z historykami.  Druga z nich – to objęcie ewaluacją wszystkich pracowników naukowych – zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych (a nie tylko wybranych pracowników). Trzecia – to wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych do oceny. Zmiana ta pozwoli naukowcom skupić się na ambitnych badaniach, a nie produkcji publikacji. Za sprawą tych zasad ewaluacja będzie sprawiedliwsza i bardziej miarodajna. Będzie także motywowała uczelnie i instytuty do rozwoju. Na ostateczny kształt opublikowanego właśnie rozporządzenia ogromny wpływ miało środowisko akademickie. Wspólne prace nad dokumentem trwały od sierpnia ubiegłego roku.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła drugą edycję programu Polskie Powroty 2019. Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Zgodnie z rozporządzeniem z 23.01.2019r. do dnia 31 marca 2019r. można składać wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w następujących kategoriach:

1) za znaczące osiąnięcia w zakresie działalności:

a) naukowej

b) dydaktycznej

c) wdrożeniowej

d) organizacyjnej

2) za całokształt dorobku.

Kandydatów do nagród proszę zgłaszać w Biurze Obsługi Badań Naukowych w terminie do dnia 2 marca 2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Ministra.

Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki znajduje się pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/182/1.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN 2019! Termin nadsyłania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r. W sprawie trybu nadsyłania zgłoszeń prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału, tel. (22) 182-60-44.

Aktualny regulamin oraz wniosek znajdują się pod adresem https://instytucja.pan.pl/index.php/nagr-nauk-w4.

W związku z wejściem w życie Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej również Konstytucją dla nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało "Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki".

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma przyjemność ogłosić swój pierwszy program dla przyjeżdżających naukowców: Program im. Ulama. Celem inicjatywy jest zachęcenie zagranicznych naukowców do rozwijania ich kariery akademickiej poprzez intensyfikację międzynarodowej mobilności i umożliwienie im nawiązania współpracy z instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Program daje możliwość zarówno uznanym, jak i obiecującym naukowcom posiadającym co najmniej stopień doktora, odwiedzenia Polski w celu udziału przede wszystkim w projektach badawczych i dydaktycznych.