CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

Politechnika Wrocławska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o Europejską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema.

W konkursie mogą wziąć udział młodzi naukowcy niemający więcej niż 40 lat, związani z uczelnią lub ośrodkiem badawczym państwa należącego do UE lub stowarzyszonego w ramach Programu Horyzont oraz ze Szwajcarii.

 9-10 września Narodowe Centrum Nauki będzie świętować 10-lecie swojej działalności.

logo10lat

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym.

Do 30 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyjmuje wnioski do ostatniego konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy.

Na podstawie § 1. ust. 10  Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie ALFA stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 63/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 08.07.2021 r. ogłoszony został I nabór wniosków do konkursu ALFA.

Na podstawie § 1. ust. 11  Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie DELTA stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 64/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 08.07.2021 r. ogłoszony został II nabór wniosków do konkursu DELTA.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało właśnie przewodnik dla badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie.

23 czerwca br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom.

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

Adresatami konkursu MAESTRO 13 są doświadczeni naukowcy, którzy planują przeprowadzić ważne dla rozwoju nauki badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat kierowała bądź kieruje przynajmniej dwoma projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Ponadto ubiegający się o grant badacz musi posiadać w swoim dorobku minimum pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, a także wykazać się udokumentowaną aktywnością na innych polach działalności akademickiej.

Zapraszamy studentów, absolwentów, a także naukowców planujących rozwinąć swoją karierę dzięki zagranicznym wyjazdom, na szkolenie on-line dotyczące portalu Euraxess. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 - 11.30.

Uprzejmie informujemy, iż 15 czerwca br. w godz. 9:30 – 16:00 (online) odbędzie się konferencja Biblioteka Nauki. Rozwój infrastruktury i zasobów Otwartej Nauki.

W imieniu Fundacji Polonium chcielibyśmy poinformować Państwa o najnowszej inicjatywie Fundacji - Polonium Network – platformie wspierającej polskich naukowców z całego świata. Portal jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych nauką w Polsce oraz możliwościami współpracy z instytucjami naukowymi i środowiskiem biznesowym w kraju.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 20 + LAP, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Naukowcy otrzymają niemal 668 mln zł na realizację badań podstawowych. 

W rozstrzygniętych właśnie konkursach NCN złożono ponad 3,5 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 3,4 mld zł. Finansowanie przyznano 638 projektom o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Współczynnik sukcesu w tej edycji konkursów wyniósł zatem ponad 18%.

Zespół ds. Monitoringu Dydaktyki Akademickiej i Rozwoju Kadry Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk realizuje proces zbierania danych ekspertów z obszaru Inżynierii Produkcji.

Informujemy że w Intranecie umieszczona została lista projektów objętych finansowaniem w ramach grantu Rektora w I naborze wniosków do konkursu DELTA.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł.

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 są dostępne w systemie OSF.

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłaszają konkurs TANGO 5.

Informujemy, że opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 725)