CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  ogłasza III konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

I. Przedmiot programu

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiotowym zakresie uprzejmie informujemy, jak poniżej:

1. Posiedzenia właściwego organu nadającego stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki (w uczelni - senat lub inny organ określony w jej statucie, w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w instytucie międzynarodowym - rada naukowa) mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań (art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) dodany na mocy art. 63 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 695)).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) / Ambassade de France en Pologne - Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ministère des Affaires Étrangères, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Francja) zapraszają do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską PHC Polonium.

8 maja o godzinie 12:00 zapraszamy na szkolenie on-line, które poprowadzi Monika Zaremba z sieci EURAXESS Polska w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Informujemy, że NCN ogłosiło międzynarodowy konkurs ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19. Konkurs jest organizowany we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation (SNSF).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz  Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają naukowców do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Zapraszamy naukowców do składania wniosków o stypendia na wyjazdy naukowe do najlepszych ośrodków zagranicznych na świecie. Wyjazdy rozpoczną się w 2021 roku.

Obecna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 wstrzymała międzynarodową mobilność akademicką. Naukowcy mogą jednak planować swoje przyszłoroczne międzynarodowe działania. Taką możliwość daje ogłoszona właśnie przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej III edycja Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkera.

W dniu dzisiejszym (17.04) o g. 11 odbędzie się webinarium na temat przeprowadzania awansów w dobie pandemii. 

Zachęcamy do dołączenia. 

https://forumakademickie.pl/news/webinarium-na-temat-procedur-awansu-naukowego/

 Link do rejestracji: https://bit.ly/WWebinarAwansNaukowyPPokorny

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz POLS są dostępne w systemie OSF.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs "Szybka ścieżka - koronawirusy" skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Na konkurs przeznaczyliśmy 200 mln PLN.

W dniu 26 marca 2020 r. ukazało się Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie sporządzania opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Zarządzenie określa zasady sporzadzania w Politechnice Opolskiej opisów wpływu, o których mowa w § 23 ust, 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Zarządzenie Rektora wraz z załącznikami znajduje się stronie intranetowej Politechniki Opolskiej https://inet.po.edu.pl/index.php?mod=m_news&nid=7845&page_str=0.

NARODOWE CENTRUM NAUKI ogłasza konkurs pn. SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19. Konkurs skierowany jest do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania COVID-19 oraz na temat psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł. 

Zobacz ogłoszenie

Termin zgłaszania wniosków w XXVII edycji konkursu  o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za:

  • wyróżniającą się rozprawę doktorską,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz
  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

upływa z dniem 30 kwietnia 2020 r.

Wnioski wraz z załącznikami prosimy nadsyłać tylko w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN 2019! Termin nadsyłania wniosków upływa 30 kwietnia 2020 r. W sprawie trybu nadsyłania zgłoszeń prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału, tel. (22) 182-60-44.

REGULAMIN

WNIOSEK

W obliczu pandemii COVID-19 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i zapobiegania skutkom pandemii. Realizując misję zapisaną w ustawie o NCN, wkrótce uruchomimy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Konkurs skierowany będzie do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz kolejny ogłasza cieszące się największą popularnością konkursy OPUS i PRELUDIUM, a także finansowany z funduszy norweskich konkurs POLS dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

POLS jest jednym z trzech konkursów ogłaszanych w ramach programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich w konkursie POLS wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej, lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się on zakończyć do 30 kwietnia 2024 r. 

Webinarium - Zarządzanie informacją naukową w świetle Ustawy 2.0

W dniu 19.03.2020 r. o godzinie 14:00 odbędzie się webinar „Zarządzanie informacją naukową w świetle Ustawy 2.0”.

Podczas 45 – minutego webinarium prof. Łukasz Sułkowski oraz Piotr Masalski dokonają przeglądu nowoczesnych aplikacji sciencecloud do zarządzania nauką, odpowiadających na wyzwania jakie niesie Ustawa 2.0.
 
Sciencecloud  to ekosystem trzech nowoczesnych aplikacji, umożliwiających efektywne zarządzanie nauką w uczelni w oparciu o trzy moduły: 

Wszyscy uczestnicy webinaru będą mieli możliwość zadania pytań i wymiany poglądów podczas webinarium.

Więcej informacji o webinarium oraz możliwość zapisu znajduje się na stronie https://pcgacademiawebinaria.pl/.

Przydatne telefony w razie pytań:

Agnieszka Piekart
Tel. +48 722 110 522
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Waldemar Chmura
Tel. +48 669 917 029
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Politechnika Opolska w związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem
ograniczyła do minimum bezpośrednie kontakty z interesantami.

W związku z powyższym w przypadku potrzeby kontaktu z pracownikami Biura Obsługi Badań Naukowych prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce "O biurze - Kontakt".

Środki te podjęte zostały do odwołania.

Za niedogodności z tym związane przepraszamy.

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o Stypendium Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola wypłacane w roku akademickim 2019/2020.

WNIOSKI należy wysłać WYŁĄCZNIE pocztą, listem zwykłym (nie poleconym).

Termin: do dnia 24 marca 2020 roku  - decydować będzie data stempla pocztowego na przesyłce.